Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Sanitex OÜ järgib, leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta kogume, milleks neid kasutame ja kellel neile ligipääs on.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

 1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse; Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad ja tööle kandideerijad, kelle kohta omab Sanitex Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Sanitex OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta, sh nimi, isikukood, elektronposti aadress jmt.

1.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Sanitex OÜ Teenuseid või osta Tooteid.

1.6. Leping on Sanitex OÜ ja Kliendi, koostööpartneri või töötaja vahel sõlmitud t

eenuse osutamise, müügi-, töö- või muu leping.

1.7. Veebileht on Sanitex OÜ veebilehed:

www.sanitex.eewww.epromo.ee,  www.gobox.ee,  www.blslogistic.ee

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Sanitex OÜ Veebilehte.

1.9. Vastutav töötleja on Sanitex OÜ;

1.10. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

1.11. Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;

1.12. Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

1.13. Laps on isikuandmete töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.14. Teenused on igasugused Sanitex OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.15. Küpsised (ingl cookies) on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.16. Müügikanalid on Sanitex OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlus-liinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

 1. ÜLDSÄTTED

2.1. Sanitex OÜ on juriidiline isik, registreerimisnumber 11931003, aadress Graniidi tee 1, Rae vald, Rae küla, 75310 Harjumaa, e-mail [email protected] . Sanitex OÜ on osa JSC Sanitex kontsernist, mis on hulgimüügi-, distributsiooni- ja logistikaettevõte ning tegutseb Baltimaades ja Poolas.

2.2. Isikuandmeid võib Sanitex OÜ töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.3. Käesolevad Sanitex OÜ Privaatsustingimused on Sanitex OÜ ja kliendi, koostööpartneri või töötaja vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Sanitex OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Sanitex OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

2.5. Üldistele privaatsustingimustele lisaks võidakse veebilehtedel või rakendustes avaldada täiendavaid privaatsusteatisi või -eeskirju. Kui konkreetsel veebilehel või rakenduses avaldatud privaatsusteatis/ eeskiri läheb vastuollu käesolevates privaatsustingimustes tooduga, kohaldatakse vastavat teatist/eeskirja.

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Sanitex OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:

3.1. andmesubjekti poolt Sanitex OÜ-le avaldatud Isikuandmed;

3.2. andmesubjekti ja Sanitex OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

3.3. andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

3.4. teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Sanitex OÜ e-poe kasutamisel);

3.5. veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt veebilehel veedetud aeg, keele eelistus, asukoht);

3.6. uudiskirja tellimisel kogutud isikuandmed (näiteks teave e-kirja avamise kohta);

3.7. kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

3.8. Sanitex OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus, Lepingu sõlmimisele eelneva taustauuringu raames saadud andmed või tellimuste ajaloo nimistu).

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Sanitex OÜ töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Sanitex OÜ vaheline Leping.

4.1. Nõusoleku alusel Töötleb Sanitex OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Sanitex OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

4.2. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikuandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Sanitex OÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

4.2.1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;

4.2.2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;

4.2.3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;

4.2.4. Kliendiga suhtlemine;

4.2.5. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;

4.2.6. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

4.3. Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Sanitex OÜ tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:

4.3.1. tööle kandideerija poolt Sanitex OÜ töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;

4.3.2. tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;

4.3.3. riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.

4.4. Õigustatud huvi tähendab Sanitex OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Sanitex OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Sanitex OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

4.4.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

4.4.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

4.4.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Sanitex OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebi- või mobiilikeskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

4.4.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

4.4.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel, Kaupluses;

4.4.6. Teeninduse monitooring. Sanitex OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Sanitex OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

4.4.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

4.4.8. Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning JSC Sanitex siseselt edastamaks Isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;

4.4.9. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

4.5. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Sanitex OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

4.6. Otseturunduse eesmärgil töötleb Sanitex Isikuandmeid ainult andmesubjekti selgelt väljendatud nõusolekul, mis antakse kas kirjalikult või veebilehel vastavat vormi täites (nt kliendikaardi taotlemisel). Kliendil on igal ajal õigus loobuda otseturunduse pakkumistest.

4.7. Isikuandmeid töödeldakse kliendikaardi väljastamise ja haldamise eesmärgil. Kliendikaardiga seotud isikuandmete töötlemise põhimõtted on välja toodud kliendikaardi taotlusvormile lisatud andmekaitse-teatises.

4.8. Isikuandmeid töödeldakse Andmesubjekti päringutele vastamiseks. Päringud esitatakse kas veebilehe kaudu või otse vastutava töötleja e-posti aadressile ning ulatuses, mida Andmesubjekt ise on avaldanud. Kui Andmesubjekt jätab päringut esitades avaldamata vastamiseks olulise info, ei pruugi Sanitex päringule vastata.

4.9. Sanitex.ee on mõeldud vähemalt 14-aastastele. Alla 14-aastased isikud ei saa Sanitex.ee kaudu edastada isikuandmeid.

 1. VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA

Sanitex OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust:

5.1. Sanitex OÜ veebiteenuste kasutamisel kogutavad andmed.

Kogume teavet, nagu nimi, e-posti aadress ja telefoninumber, mida kasutaja saadab meile meie veebilehtede, rakenduste ja teenuste kaudu. Kogume ka andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie veebilehtede ja rakendustega suhtlevad. Peale selle kogume teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Sanitex OÜ automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

5.2. Sanitex OÜ veebiteenuste andmete kasutamine. Kasutaja poolt meile saadetavat teavet (näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber) kasutatakse kasutajaga ühenduse võtmiseks. Andmed selle kohta, kuidas kasutaja meie veebilehti ja rakendusi kasutab, kasutatakse statistilistel eesmärkidel meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

5.3. Logid. Server, mis majutab Sanitex OÜ veebilehti, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

5.4. Küpsised ja koondatud või anonüümsed andmed. Kasutame küpsiseid oma veebilehtedel ja teenuste pakkumisel mitmel viisil, kus tuvastame kasutaja anonüümse indiviidina. Küpsised aitavad meil Teile pakutavaid teenuseid parandada, näiteks nii, et Teil pole vaja juba varem esitatud andmeid uuesti sisestada. Küpsised aitavad meil ka registreerida lehel käijate arvu ja annavad statistilisi andmeid ja teavet, kuidas kasutajad suhtlevad Sanitex OÜ teenustega. Kasutame statistilisi andmeid oma veebilehtede, rakenduste ja teenuste parandamiseks ning pakume kliendile reklaami kaudu temale kohandatud sisu. Oma rakendustes kasutame iOSi puhul vahendit Identifier for Advertising (IDFA) ja Androidi puhul Google Advertising ID (AAID). Kogu informatsioon kogutakse anonüümselt, mis tähendab, et me ei saa siduda andmeid ühe konkreetse kasutajaga või tuvastada kasutajat meie autenditavate veebiteenuste kaudu.

5.4. Kolmanda poole teenused. Veebilehed ja rakendused kasutavad teenuseid, näiteks nagu Google Analytics Solutions, et jälgida kasutaja suhtlust. Kasutame Google’i, Facebooki ja teiste kolmandate poolte teenuseid kogumaks anonüümseid andmeid, mida kasutame asjakohase reklaami edastamiseks. Sanitex ei vastuta kolmandatele isikutele kuuluvatel veebilehtedel (nt Facebook, Twitter jmt) toimuva andmetöötluse eest. Vajadusel palume tutvuda nimetatud teenusepakkujate privaatsustingimustega.

 

 1. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Sanitex OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Sanitex OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.1. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Sanitex OÜ-ga samasse kontserni (JSC Sanitex) kuuluvad isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid.

6.2. Teie isikuandmeid (nimi ja aadress) võidakse avalikustada kulleritele ja postiasutustele, kui tekib vajadus saata Teile posti teel teatis või saadetis. Teie isikuandmeid võidakse avalikustada ka ametnikele (politsei, kohtutäitur, tööinspektor jt), kui selline nõue tuleneb seadusest, samuti vastutava töötleja, tema klientide, koostööpartnerite, töötajate ja vara kaitseks.

6.3. Sanitex OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

6.3.1. edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;

6.3.2. edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;

6.3.3. edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;

6.3.4. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

6.3.5. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;

6.3.6. edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;

6.3.7. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte. Sanitex OÜ teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

 1.  UUDISKIRJAD

7.1. Meie uudiskirja tellijate nimekirja haldamiseks ja e-kirjade saatmiseks kasutame automatiseeritud turundusplatvormi – MailerLite. Juurdepääs MailerLite privaatsuspoliitikale.

7.2. Uudiskirjad võivad kasutada meie uudiskirjade jälgimiseks ja täiustamiseks statistilistel eesmärkidel teabe kogumiseks veebimajakaid (ing.k. web beacon), kordumatuid identifikaatoreid ja muid jälgimistehnoloogiaid. Nt andmesubjekti nõusolekul võib uudiskirjas kasutada pikslite jälgimist. See on küpsiste jälgimise alternatiivne meetod, mida traditsiooniliselt rakendatakse meilis 1 x 1 pikslise kujutisena, kuid mis pole kasutajale nähtav. Selle pildi (pealkirjas oleva kasutaja ID-ga) üleslaadimine annab host-serverile teada, et kasutaja on e-kirja lugenud. Sel juhul arvestatakse uudiskirja tellimise tähtaega e-kirja jälgitavast avamisest.

 1. ISKUANDMETE SÄILITAMINE

Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse või kuni see on nõutud vastavalt õigusaktidele.

8.1. Lepingulise Kliendi isikuandmeid säilitatakse lepinguliste nõuete aegumise tähtajani. Lepinguid, raamatupidamise algdokumente ja muid äridokumente, mis on vajalikud majandustehingute arusaadavaks kirjeldamiseks ja mis võivad sisaldada isikuandmeid, säilitatakse seitse aastat, alates vastava majandusaasta lõpust. Töölepinguid säilitatakse kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates

8.2. Kui andmesubjekt annab nõusoleku pikslite kasutamiseks uudiskirjas, salvestatakse see uudiskirja avamisel ja uudiskirju saadetakse 12 kuud alates viimase uudiskirja avamise päevast. Kui andmesubjekt tellib uudiskirjad, kuid ei nõustu pikslite kasutamisega, saadetakse uudiskirju 24 kuu jooksul alates uudiskirja tellimise kuupäevast. Andmesubjekt saab alati uudiskirja tellimisest loobuda, klõpsates iga uudiskirja allosas oleval lingil.

8.3. Tööle kandideerinud ja mitte valituks osutunud Andmesubjekti isikuandmeid hoiab Sanitex OÜ Andmesubjekti nõusolekul alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. Kui Andmesubjekt ei anna nõusolekut andmete säilitamiseks, kustutatakse Andmesubjekti isikuandmed kandideerimisprotsessi lõppemisel. Vajadusel võidakse andmeid säilitada võimalikke õigusvaidlusi silmas pidades, kuid ainult seni, kuni saab vaidlustada.

 1.  LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Sanitex OÜ teenused ei ole suunatud Lastele.

9.2. Sanitex OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

9.3. Juhul kui Sanitex OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Sanitex endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Õigusi teostatakse kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

10.1. õigus tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;

10.2. õigus isikuandmete parandamisele;

10.3. õigus isikuandmete kustutamisele;

10.4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

10.5. õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;

10.6. õigus isikuandmete ülekandmisele;

10.7. õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;

10.8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 1. MUUD TINGIMUSED

Sanitex OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Sanitex OÜ Andmesubjekte Sanitex OÜ koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud või kui soovite tutvuda Teie kohta kogutud andmetega, siis palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.